W zakresie usług nasza firma oferuje:

 • budowę i wymianę instalacji wodnych i kanalizacyjnych,
 • budowę i wymianę instalacji centralnego ogrzewania, np.: ogrzewanie podłogowe, ścienne i grzejnikowe,
 • wymianę i modernizację kotłowni (montaż kotłów gazowych i olejowych oraz na paliwa stałe),
 • montaż pomp ciepła,
 • solarne instalacje grzewcze,
 • kolektory słoneczne,
 • wentylacje mechaniczne wraz z rekuperacją,
 • systemy centralnego odkurzania.

Firma proponuje również usługi łączenia kilku źródeł ciepła, w celu ograniczenia kosztów zużycia energii. Ponadto istnieje możliwość wstępnej wyceny kosztów usługi i zakupu materiałów.
Kompleksową realizację usług hydraulicznych wykonujemy w budynkach jednorodzinnych, w budownictwie wielorodzinnym oraz w budownictwie usługowo-handlowym.

Informacje o usługach

Kolektory słoneczne

Ilość ciepła, które można uzyskać z baterii kolektorów w ciągu roku, zależy od mocy pojedynczego kolektora, ta zaś jest pochodną powierzchni czynnej absorbera, sprawności urządzenia oraz natężenia promieniowania słonecznego. Moc cieplna baterii słonecznej powinna być tak dobrana, aby w okresie letnim zapewnić pokrycie do 95% dziennego zapotrzebowania na ciepło danego obiektu.

Instalacje solarne

Zastosowanie instalacji solarnej jest wysoce opłacalne. Dla efektywnej pracy instalacji bardzo istotna jest optymalna kombinacja pojemności zbiorników i powierzchni czynnej baterii słonecznej. Natomiast zwrot kosztów instalacji będzie tym szybszy, im lepiej dobrano wielkość baterii słonecznej do dobowego zużycia ciepłej wody użytkowej.

Koszty instalacji solarnej zależą w znacznym stopniu od zakresu modernizacji istniejącej, tradycyjnej instalacji. Stosunkowo najtańsza jest instalacja solarna wkalkulowana w koszty budowy nowego obiektu. Od razu można zamontować kolektory w połaci dachowej, rezygnując z części poszycia, a pojemnościowy zbiornik ciepłej wody użytkowej stanowi niezbędne wyposażenie większości współczesnych systemów grzewczych, szczególnie niskotemperaturowych.

Solarne instalacje grzewcze

Solarne instalacje grzewcze służą do zamiany energii promieniowania słonecznego w użyteczne ciepło. Instalacja taka najczęściej składa się z czterech podstawowych elementów:

 1. kolektora lub baterii kolektorów słonecznych,
 2. zbiornika solarnego cwu lub zewnętrznych przepływowych wymienników ciepła,
 3. układu sterującego,
 4. zespołu pompowego (przyłączeniowo – zabezpieczającego).

Kolektor, czyli absorber zamontowany w kolektorze, zamienia promieniowanie słoneczne w ciepło, które jest następnie transportowane za pomocą czynnika roboczego (płynu solarnego) do wymiennika. Transport czynnika zapewnia zespół pompowy. Układ sterujący włącza zespół pompowy wtedy, gdy temperatura cieczy solarnej w kolektorze jest wyższa niż temperatura wody w zbiorniku. Energia słoneczna jest oddawana wodzie użytkowej poprzez wymiennik znajdujący się w środku zbiornika. Ogrzana woda jest transportowana poprzez armaturę hydrauliczną do miejsc poboru.

Jeśli ciepło wytworzone przez kolektory przekroczy zdolności akumulacyjne zbiornika, to regulator temperatury wyłącza pompę obiegową a odpowiednie urządzenia zabezpieczające, zamontowane w zespole pompowym, nie dopuszczają do uszkodzenia instalacji.

Współczesne urządzenia grzewcze – pompy ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem, które wykorzystuje różne zjawiska fizyczne w celu przeniesienia ciepła o niskiej temperaturze do ciała o wyższej temperaturze. Samoczynny przepływ ciepła od ciała zimniejszego do cieplejszego nie jest możliwy, dlatego do pompy ciepła trzeba dostarczyć energię napędową. Ze względu na rodzaj napędu i zasadę działania możemy wyodrębnić trzy podstawowe grupy pomp ciepła, z którymi możemy zetknąć się na co dzień:

 • pompy absorpcyjne (z napędem cieplnym),
 • pompy termoelektryczne (z napędem elektrycznym),
 • pompy sprężarkowe (z napędem mechanicznym, silnik sprężarki zasilany jest najczęściej prądem elektrycznym).

Sprężarkowe pompy ciepła to obecnie podstawowa grupa urządzeń stosowanych w technice grzewczej i chłodniczej. Tego typu pompy oferowane są na rynku jako alternatywa dla kotłów na paliwo organiczne oraz ogrzewaczy elektrycznych. Sprężarkowe pompy ciepła, stosowane do ogrzewania budynków mieszkalnych, wykorzystują energię odnawialną pochodzenia słonecznego. Ziemia ogrzewana jest energią Słońca przez cały rok. Powietrze, woda lub grunt są w stanie zakumulować energię słoneczną i zapewniają jej zapas na całą zimę. Wymienione nośniki stanowią doskonałe niskotemperaturowe dolne źródło ciepła dla pomp ciepła.

W pompie ciepła zachodzi proces podnoszenia potencjału cieplnego, tj. proces pobierania ciepła ze źródła o temperaturze niższej (dolnego źródła ciepła) i przekazywania tego ciepła do źródła o temperaturze wyższej (górnego źródła ciepła).

Podstawowym kryterium klasyfikacji pomp ciepła jest metoda pozyskiwania ciepła z dolnego źródła. Ciepło użyteczne dla pompy ciepła jest zmagazynowane w „akumulatorach” o krańcowo odmiennych właściwościach. Takim naturalnym akumulatorem może być powietrze, zbiornik wodny lub grunt. Różne metody pozyskiwania ciepła ze środowiska naturalnego odpowiadają systematyce sprężarkowych pomp ciepła, używanej przez wszystkich producentów tych urządzeń. Rozróżniamy cztery podstawowe typy pomp ciepła:

 • powietrze/woda (P/W) – w pompach tego typu powietrze doprowadzane jest do parownika za pomocą wentylatora; instalacja nie wymaga, często kosztownych i skomplikowanych, czynności związanych z wykonaniem kolektora gruntowego czy studni wodnych;
 • woda/woda (W/W) – woda stanowi dolne źródło pompy ciepła; największy potencjał energetyczny ma woda odpadowa z procesów technologicznych, ale najłatwiejsza do pozyskania jest woda pobierana wprost ze środowiska naturalnego; temperatura wody zasilającej pompę ciepła nie może być niższa niż 7oC; ten warunek trudno spełnić zimą; często pozyskiwanie wody ze znacznej głębokości jest nieuzasadnione ekonomicznie;
 • solanka/woda (S/W) – jest to urządzenie zbliżone konstrukcyjnie do pomp ciepła woda/woda; przystosowanie wodnej pompy ciepła do zasilania solanką wymaga zazwyczaj niewielkiej modyfikacji automatyki sterującej; pompy tego typu mają niższą efektywność niż te same urządzenia wykorzystujące wodę jako źródło ciepła, ponieważ temperatura solanki jest niższa niż temperatura wody;
 • bezpośrednie parowanie/woda (BP/W) – pompy tego typu charakteryzują się bardzo wysokim współczynnikiem efektywności; wykorzystanie bezpośredniego parowania w kolektorze gruntowym jest uważane za jedną z bardziej efektywnych metod pozyskiwania ciepła ze środowiska naturalnego.

Za pomocą pompy ciepła można ogrzewać nie tylko wodę grzewczą krążącą w instalacji centralnego ogrzewania, ale również wodę użytkową. Dobierając pompę ciepła do systemu zapewniającego centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową, należy uwzględnić zarówno zapotrzebowanie na moc grzewczą do ogrzewania budynku, jak i do przygotowania cwu.

Pompy ciepła i kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne i pompy ciepła mogą wyśmienicie uzupełniać się w ramach jednej instalacji grzewczej. Obydwa urządzenia wykorzystują tanią i ekonomiczną energię słoneczną, dostarczając niskotemperaturowego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Użytkownik kolektorów słonecznych nie ponosi w okresie letnim właściwie żadnych kosztów związanych z ogrzewaniem wody użytkowej, a zimą kolektory mogą wspomagać pracę pompy ciepła. W słoneczne dni kolektory mogą ogrzewać wodę grzewczą, zgromadzoną w zbiorniku buforowym centralnego ogrzewania, albo podgrzewać solankę w gruntowym wymienniku pompy ciepła.

Różne systemy ogrzewania w budownictwie jednorodzinnym

1) Ogrzewanie grzejnikowe

Grzejniki przekazują ciepło do otoczenia głównie przez konwekcję. Niewiele ciepła przekazywane jest przez promieniowanie. W zależności od budowy grzejnika różny jest udział promieniowania cieplnego w bilansie jego mocy grzewczej. W budownictwie mieszkaniowym stosowane są cztery podstawowe typy grzejników: członowe, konwektorowe, aluminiowe i płytowe.
Grzejniki członowe – zbudowane są z pojedynczych członów połączonych ze sobą w zestawy. Wydajność cieplna takich grzejników jest sumą wydajności poszczególnych członów. Ciepło przekazywane jest głównie przez konwekcję. Tylko do 15% ciepła oddawane jest do otoczenia przez promieniowanie.

Grzejniki konwektorowe – zbudowane są z rur, najczęściej miedzianych, na które nasunięto płyty aluminiowe. Płyty, trwale połączone z rurami, tworzą element grzejny. Wymiana ciepła następuje poprzez grawitacyjny ruch powietrza (konwekcję). Niektóre grzejniki konwektorowe nazywamy klimakonwektorami, ponieważ mają obieg powietrza wymuszony przez wentylator. Klimakonwektory mają zastosowanie w systemach grzewczo-chłodzących, zasilanych pompami ciepła z opcją chłodzącą.
Grzejniki aluminiowe – wykonane są jako odlew aluminiowy z wewnętrznymi kanałami powietrznymi. Grzejniki tego typu łączą cechy grzejników członowych i konwektorowych. Grzejniki te oddają ciepło głównie przez konwekcję. Od 4 do 8% ciepła oddawana jest przez promieniowanie.

Grzejniki płytowe – wykonane są z płaskich lub profilowanych płyt stalowych. Mała głębokość tych grzejników pozwala stosować je bez konieczności wykonywania specjalnych wnęk grzejnikowych. Grzejnik może mieć jedną, dwie lub trzy płyty grzejne. Od liczby i wielkości płyt zależy wydajność cieplna grzejnika. Grzejniki płytowe charakteryzują się znaczną powierzchnią promieniowania skierowaną w stronę pomieszczenia. Dzięki takiej konstrukcji dość duża ilość ciepła (do 35%) oddawana jest poprzez promieniowanie.

2) Ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe jest często stosowane w nowoczesnym budownictwie, szczególnie w łazienkach, pokojach dziennych, kuchniach, holach wejściowych, pomieszczeniach basenowych i samych basenach. Podobne rozwiązania stosuje się do ochrony przed oblodzeniem podjazdów garażowych i chodników.

Wodne ogrzewanie podłogowe to bardzo komfortowe i ekonomiczne ogrzewanie płaszczyznowe. Jest ono zbudowane z rur miedzianych lub wykonanych z tworzywa sztucznego, ułożonych na izolowanej, najczęściej styropianem, powierzchni stropu. Rury ogrzewania podłogowego układane są w formie wężownicy lub spirali i przymocowane do podłoża zapinkami. Długość pętli i odstępy pomiędzy rurami decydują o mocy grzewczej, uzyskiwanej z powierzchni podłogi. W razie potrzeby w pomieszczeniach o dużej powierzchni wykonuje się dwie lub trzy oddzielne pętle i włącza je do głównej magistrali grzewczej za pomocą rozdzielaczy.

Zalety ogrzewania podłogowego:

• komfort cieplny już przy temperaturze powietrza w pomieszczeniu 18oC,
• niska awaryjność,
• koszty eksploatacyjne są niższe niż w systemach tradycyjnych,
• proste w wykonaniu,
• duża estetyka – elementy grzejne są niewidoczne,
• brak prądów konwekcyjnych powietrza,
• duża bezwładność cieplna i zdolność samoregulacji,
• duża trwałość (nawet do 50 lat).

Równomierne oddawanie ciepła o niskiej temperaturze wpływa na odczuwanie wysokiego komfortu cieplnego oraz zmniejszenie zużycia ciepła.

3) Ogrzewanie ścienne

Ogrzewanie ścienne, podobnie jak ogrzewanie podłogowe, zaliczane jest do płaszczyznowych systemów przekazywania ciepła. Ze względu na swoje zalety ogrzewanie to staje się coraz bardziej popularne. Ogrzewanie ścienne projektowane jest dla temperatury zasilania 35oC i temperatury powrotu 30oC, głownie dlatego, aby można było je zasilać niskotemperaturowym urządzeniem grzewczym. Poprzez umieszczenie elementów grzewczych w ścianach, uzyskuje się w pomieszczeniach wręcz idealny rozkład temperatury i wysoki komfort cieplny. Ze względu na dużą powierzchnię promieniującą ciepłem o niskiej temperaturze, nie odczuwa się skupionego źródła emisji ciepła, typowego w punktowych systemach grzewczych. Wyeliminowanie cyrkulacji kurzu, unoszenia bakterii, roztoczy i alergenów, tworzy w pomieszczeniach zdrowy i higieniczny klimat.
W pomieszczeniu z ogrzewaniem ściennym odczuwalny komfort cieplny uzyskuje się już przy temperaturze powietrza od 16 do 18oC, a więc niższych niż przy ogrzewaniu grzejnikowym.